LN200-23 SAS DC-9-41 OY-KGR in the current cs.

1:200 SAS DC-9-41 OY-KGR in the current cs.

SKU: LN200-23 Categories: ,